O nás

Ak by sme silu našej mysle spojili s vhodnou životosprávou, so správnym postojom a meditáciou, oslobodili by sme sa od mentálnych i fyzických súžení. Výdobytky vedy a techniky sú nesmierne, ľudstvo napriek tomu nie je šťastnejšie. Medzi naším osobným, vnútorným vývojom a vývojom vonkajšieho sveta je totiž priepastný rozdiel. A práve zanedbanie našej spirituality spôsobuje vážny psychický a morálny nedostatok. Ak si aj v modernej dobe chceme udržať pozitívny, budujúci náhľad na život, je dôležité premýšľať, ako zmeniť svoj vnútorný stav. Pretože práve starostlivosť o našu vnútornú pohodu je základom prosperujúceho, zdravého žitia. A pochopiteľne aj dobrého spolužitia s ostatnými. Praktické liečivé meditácie pochádzajúce zo starých indo-tibetských poznatkov sú vhodné pre každého, neviažu sa k žiadnemu náboženstvu. Vychádza z nich živá tradícia hlbokých učení o ľudskej psychike, ktoré nám otvárajú možnosť spojiť sa s nekonečnou liečivou silou našej mysle, nadobudnúť morálku, disciplínu myslenia a žiť zmysluplný život. Pozývame vás do nášho sveta, v ktorom sa učíme nachádzať vnútorný pokoj a zdieľať ho s ostatnými. Pozývame vás do Tibetského parku mieru a harmónie.

Učitelia » Línia Džonang »

Učitelia

1059.jpeg

Jeho Eminencia Alak Džonang 2. Ďaltsab Tulku Khenzur Čöti Nangwa Rinpoče, hlavný učiteľ meditačného centra Džonang Taši Čöling

Narodil sa v Tibete v roku 1963. V ôsmich rokoch sa popri práci na farme začal učiť písať a čítať v tibetskom jazyku. Keď mal 15, bol vysvätený za mnícha, obrad strihania vlasov pri tejto príležitosti viedol Ctihodný láma Kalden. Jeho eminencia Čöti Nangwa Rinpoče prijal a začal uskutočňovať prax 6 vetvovej jógy Kálačakru pod vedením vadžra majstra, lámu Pelsanga. Následne študoval takmer všetky tantrické a sútrové učenia tibetskej tradície Džonang a to pod vedením svojho hlavného učiteľa, 46. vadžra majstra J. E. Dordže Čang lámu Jönten Pelsangpa, ktorý bol držiteľom všetkých línií v tradícii Džonang.

Keď mal 25 rokov, vďaka láskavosti J. S. 10. Pančen Rinpočeho mu bolo ponúknuté štúdium doktrín všetkých tibetských budhistických tradícií na Pekinskej vysokej škole budhizmu. Vzdelával sa tu po dobu dvoch rokov.

V roku 1986 bol Čöti Nangwa Rinpoče rozpoznaný lámom Jönten Pelsangpom ako inkarnácia Tselminpa Sönam Sangpu, jedného z veľkých žiakov Kunkhen Ďzonangpa Čenpö Šerab Ďaltsena (1292 – 1361). Ten bol zase inkarnáciou majstra Ngeton Bhakulu. Čöti Nangwa Rinpoče študoval a praktikoval učenia ako napríklad Rozvíjacia fáza od Jungpo Dulsheho pod vedením opáta Lasang Trinlea.

V roku 1998 venoval J. S. 14. Dalajláma kláštor Sanďe Čöling v severoindickej Shimle. J. S. Khalka Ďžetsün Dhampovi. Toto láskavé gesto smerovalo k oživeniu a propagácii tradície Džonang. Sám ho preto premenoval na Džonang Takten Phuntsok Čöling a ustanovil Čöti Nangwa Rinpočeho za jeho opáta. O niekoľko rokov neskôr ho požiadal o vybudovanie miesta špeciálne určeného na vyučovanie tradície Kálačakra a meditačného systému 6 jóg. Pod vedením J. E. Čöti Nangwa Rinpočeho napokon vzniklo v indickej Dharamsale ako kláštor Džonang Dükhor Jordruk Gomdra Čökhor Ling (v západnom svete známejší ako Kálačakra inštitút). V ňom vedie svojich študentov k ucelenému systému Kálačakra – od prípravných cvičení až po hlavnú prax. Zároveň tieto učenia šíri v západných krajinách, na Slovensku sa stalo strediskom učení tradície Kálačakra práve meditačné centrum Džonang Taši Čöling sídliace v priestoroch Tibetského parku mieru a harmónie. Jedná sa zároveň o najväčšie centrum tradície Džonang v Európe. V roku 2016 bol Čöti Nangwa Rinpoče vyhlásený za hlavného predstaviteľa línie Džonang v exile. Je ním dodnes.

 

1061.jpg

Láma Tibor Geljen, rezidentný láma meditačného centra Džonang Taši Čöling

Narodil sa v roku 1966 v Nových Zámkoch. Už od mladého veku sa zaujímal o východné bojové umenia, v ktorých sa stal neskôr majstrom. Od detstva mal tendenciu chrániť živé bytosti a pomáhať im. Azda aj preto sa popri civilných zamestnaniach začal vzdelávať v liečebných technikách a východných náhľadoch na život. Vyštudoval rôzne liečiteľské smery, z ktorých uprednostňuje prácu s Reiki energiou. V tradicionálnej Usui línii tohto liečebného systému dosiahol v roku 1993 stupeň „majster“. Odvtedy má za sebou nejeden liečebný úspech.

Budhistickému náhľadu sa venuje od roku 1994. Začal štúdiom zenového budhizmu, pod vplyvom svojich učiteľov neskôr prešiel k tibetskému budhizmu. Jeho prvým učiteľom bol láma Čöpel, pod vedením ktorého absolvoval už v 90. rokoch nejedno meditačné ústranie v Maďarsku, nakoľko v tejto krajine boli možnosti štúdia a praktických cvičení nepomerne väčšie.

V roku 1998 sa prvý raz stretol s tibetským učiteľom Tarab Tulku Rinpočem a stal sa jeho žiakom. V roku 1998 vycestoval do Indie a požiadal J. S. Dalailámu o dovolenie založiť meditačné centrum na Slovensku. Meditačné centrum Taši Čöling (Šťastné miesto pre praktiovanie dharmy) založil v roku 1998, aby ho neskôr prišiel vysvätiť samotný Tarab Tulku Rinpoče. Na pozvanie lámu Tibora sem postupne prichádzali mnohí východní majstri: láma Ngawang Rinpoče, láma Cültrim Rinpoče, láma Čöpel, Tarab Tulku Rinpoče, Khentrul rinpoče, Tulku Damčö Rinpoče či Ctihodný Dhammadípa, od ktorých postupne dostával učenia a iniciácie do mnohých meditačných aspektov.

Pravidelne usporadúva cesty do Nepálu a Indie, aby aj jeho žiaci mali možnosť vzhliadnuť miesta spojené so životom Buddhu a mnohých ďalších majstrov minulosti. Jednu z nich absolvoval aj po smrti Tarab Tulku Rinpočeho. Práve na nej sa v roku 2004 stretol so svojím terajším učiteľom Alak Džonang 2. Ďaltsab Tulku Khenzur Čöti Nangwa Rinpočem. Pod jeho vedením sa venuje ďalšiemu štúdiu a meditačnej praxi. Založil a rozvíja najväčšie meditačné centrum línie Džonang v Európe. Popri svojej meditačnej praxi a vedení centra sa s láskou venuje svojim študentom v rámci Akadémie tibetských náuk. Vedie ich nielen teoreticky, ale aj prakticky – v mnohých meditačných ústraniach.

 

1060.jpg

Daršan Geljen, učiteľka a viceprezidentka občianskeho združenia Tibet Park

Narodila sa v roku 1960 v Nových Zámkoch, s manželom lámom Tiborom sa venovala najskôr štúdiu liečebných metód, aby sa v roku 1995 stala majsterkou Reiki v tradicionálnej Usui línii. Od tej doby ešte účinnejšie pomáhala ľuďom so zdravotnými problémami. Neskôr začala vyučovať a dodnes pravidelne usporadúva kurzy tejto liečebnej techniky. Ročne ju tak sprístupňuje približne stovke záujemcov. V roku 1995 začala praktizovať východné harmonizujúce cvičenia ako tai-či a čchi-kung, ktoré do dnešného dňa vyučuje.

Po boku lámu Tibora sa vydala v roku 1998 na svoju prvú cestu po posvätných miestach Nepálu a Indie. Spoločne hľadali odpovede na filozoficko-psychlogické otázky, vysvetlenie ktorých považovali v domácom prostredí za nepostačujúce. Nadchla ich logika a hlboké poznanie tamojších budhistických majstrov a ich neúnavná snaha pomáhať cítiacim bytostiam k dosiahnutiu šťastia a spokojnosti. Odvtedy sa budhizmus stal aj jej životnou cestou.

Hlboký vzťah si vytvorila predovšetkým k lámovi Tarab Tulku Rinpočemu. Po jeho odchode študuje a ďalej prehlbuje svoju meditačnú prax pod vedením Alak Džonang 2. Ďaltsab Tulku Khenzur Čöti Nangwa Rinpočeho. Okrem výuky budhistickej filozofie a psychológie vedie študentov aj v meditačných ústraniach. Špecializuje sa najmä na meditáciu stíšenia šiné (šamatha). Vysoko cenené sú jej rady, ktorými inšpiruje ženy k práci na sebe. Je jedinou ženou – učiteľkou budhizmu na Slovensku.

Línia Džonang

V tibetskej tradícii je veľký dôraz kladený na líniu, z ktorej pochádzajú učenia. Jedine neprerušená reťaz majstrov zaručuje, že sa stretávame s autentickými náukami pochádzajúcimi od samotného Buddhu Šakjamúniho. Všetci pritom svojim citlivým vnímaním, presahujúcim vnímanie obyčajných ľudí, dobre vedeli, komu odovzdať náuky, aby mohli byť šírené ďalej na prospech všetkých bytostí. Ak by totiž došlo k ich znehodnoteniu, nedokázali by viac pomôcť ľuďom pri nachádzaní skutočného šťastia.
Neraz pritom išlo o veľmi vysoké učenia. Mohli tak byť predávané iba vzdelaným a výnimočne nadaným jednotlivcom, ktorí boli schopní im porozumieť. Až do istého momentu sa dokonca predávali z majstra na žiaka bez toho, aby boli zapisované.
Rovnako ako všetky línie tibetského budhizmu, aj línia Džonang teda nachádza pôvod v učeniach historického Buddhu Šakjamúniho. Výnimočná je dvomi ucelenými vyučovacími systémami. Prvým je tzv. náhľad žentong. Ten hovorí, že jedine konečná povaha nášho vedomia je skutočná, všetko ostatné sa javí ako klamlivé. Nabáda nás tak spoznať ju, aby sme viac nežili v ilúzii, ktorá je základom utrpenia v našom v živote. Druhým je meditačný systém Kálačakra – veľký ucelený systém náuk, ktorého výnimočnosť a dôležitosť zdôrazňuje aj samotný Dalajláma, sám tak dbá o jeho šírenie. Oba náhľady sú vysoko rešpektované u všetkých významných tibetských majstrov, nech už pochádzajú z ktorejkoľvek línie. 
Iste je tomu tak aj preto, že obe špecifické učenia pochádzajú od Budhu šakjamúniho a ďalej sa šíria cez neprerušenú líniu veľkých majstrov. Najznámejšími v Línii Džonang sú Dolpopa Šerab Ďaltsen (známy ako Buddha z Dolpo) a Džecun Taranatha. Aj cez nich prešli učenia postupne až k hlavnému učiteľovi meditačného centra v Tibetskom parku mieru a harmónie. Je ním Alak Džonang 2. Ďaltsab Tulku Khenzur Čoti Nangwa Rinpoče, ktorého učenia máme možnosť dostávať aj na Slovensku.

Dolpopa Šerab Ďaltsen

Dolpopa Šerab Ďaltsen

Džecun Taranatha

Džecun Taranatha